Županije

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Obračun plaća >

Županije

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U sekciji unosimo podatke o županijama, kao i podatke o doprinosima koji se uplaćivaju u toj županiji o naknadama poslodavaca:

 

clip0605

 

Oznaka - Oznaka županije

Naziv - Naziv županije

Adresa - Adresa sjedišta

Sjedište - Mjesto sjedišta

Entitet - Entitet u Bosni i Hercegovini

Žiro račun - Depozitni račun županije

Proračunska organizacija - Za popunjavanje u virmanima

Poziv na broj - Poziv na broj za virmane

Vrsta prihoda porez - Vrsta prihoda koji se pojavljiva na virmanima za porez na dohodak

Samost.djel. - Vrsta prihoda za porez od samostalnih djelatnosti (ugovori o djelu)

Šifra opć.sjed. - Da li će na virmanu poreza na dohodak unijeti šifru općine sjedišta tvrtke

 

Na jezičku doprinosi unosimo pojedinačne doprinose kao i definicije načina rsporeda virmana po postotcima:
 

Doprinos - Vrsta doprinosa iz registra

Tip - Da li se računa iz brutto ili na brutto

Postotak - Postotak doprinosa

 

Postotak 1/2 - Postotak raspoređivanja ovog doprinosa

Primatelj 1/2 - Primatelji raspoređeni po postotcima

Žiro račun 1/2 - Žiro računi po kojima se raspoređuju postotci iznosa

 

Uvećanje - Doprinos vrijedi svima ili samo za radna mjesta sa ovim uvećanjem

Plaća se za pripravnike - Da li se plaća za pripravnike

Općina sjedišta na virmanima - Popunjava li se općina sjedišta tvrtke na virmanima

Dop.za drugu samost.djelatnost - Da li je ovaj doprinos samo za drugu samostalnu djelatnost (ugovore o djelu)

 

Na jezičku naknade poslodavaca unosimo naknade koje plaća poslodavac, a kojima je osnovica brutto ili netto plaća (na ovaj način automatski dobivamo virmane i mogućnost kontiranja i knjiženja):

 

clip0606

 

Naknada - Biramo naknadu iz registra

Tip - Tip izračuna, može biti na netto ili na brutto plaću

Postotak - Postotak naknade

 

Postotak 1/2 - Postotak raspoređivanja ove naknade

Primatelj 1/2 - Primatelji raspoređeni po postotcima

Žiro račun 1/2 - Žiro računi po kojima se raspoređuju postotci iznosa

 

Općina sjedišta - Da li će se popunjavati šifra općine sjedišta tvrtke na virmanima

Plaća se za drugu samostalnu djelatnost - Da li se plaća za ugovore o djelu i druge samostalne djelatnosti.

 

Aplikacija se isporučiva sa već popunjenim podacima, tako da su minimalne izmjene potrebne za prilagodbu vašim potrebama.