Vrste troška

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Putni nalozi >

Vrste troška

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje popunjavamo registar ostalih troškove koji mogu nastati na putu:

 

clip0624

 

Oznaka - Oznaka vrste troška

Naziv - Naziv vrste troška

Duguje - Konto za dugovno knjiženje

Potražuje - Konto za potražno knjiženje