Valutni unos

Navigacija:  Robno i materijalno > Zajedničko za sve dokumente >

Valutni unos

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sve dokumente u robno-materijalnom knjigovodstvu možemo unositi i korištenjem strane valute koju odaberemo u alatnoj traci stavki:

 

clip0665

 

Udabirom valute program automatski popunjava važeći tečaj iz tečajne liste na datum dokumenta.

 

Bitno je naglasiti razliku u korištenju valute prilikom unosa ulaznih i izlaznih dokumenata jer se svi iznosi ne pokazuju u valutu prilikom unosa ulaznih dokumenata. Primjer ulazne kalkulacije:

 

clip0666

 

Svi iznosi koji se unose u valuti označeni su crvenom bojom. Na ovaj način ne moramo svaki iznos preračunavati ručno, a elemente maloprodajne/veleprodajne kalkulacije unosimo u našoj valuti.