Valute

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Zajednički registri > Tečaj valuta >

Valute

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje definiramo valute koje će se koristiti kroz aplikaciju:

 

clip0583

 

Oznaka - Oznaka valute

Naziv - Puni naziv valute

Šifra - Brojčana šifra valute

Troslovna oznaka valute