Stavljanje u upotrebu

Navigacija:  Osnovna sredstva >

Stavljanje u upotrebu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nakon nabavke osnovnog sredstva ono se nalazi u pripremu, da bismo ga aktivirali i počeli s korištenjem izrađujemo ovaj dokument:

 

clip0734

 

Vrsta - Vrsta početka korištenja (početak nakon nabave, višak itd)

Broj - Broj dokumenta, ako je prazan, generira se automatski

Datum - Datum početka korištenja

CO - Centar odgovornosti (poslovnica) gdje se sredstvo aktivira

 

Na jezičku stavke unosimo osnovna sredstva koja se aktiviraju

 

Osnovno sredstvo - Biramo iz registra

Količina - Količina koja se aktivira

Cijena - Jedinična cijena osnovnog sredstva

Vrijednost - Količina x cijena

Ak.mjeseci - Akumulirana amortizacija u mjesecima

Ak.amort. - Program računa automatski ili se popunjava

Povećanje - Povećanje vrijednosti na početku perioda

Vrij.pov. - Vrijednost povećanja

Amort.pov. - Akumulirana amortizacija povećanja

Smanjenje - Smanjenje vrijednosti na početku perioda

Vrij.smanj. - Vrijednost smanjenja vrijednosti

Amort.smanj. - Akumulirana amortizacija smanjenja

 

Ovdje imamo i standardni jezičak knjiženja.