Putni nalozi

Navigacija:  Registri/Šifarnici >

Putni nalozi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registri putnih naloga:

 

Vozila

Tipovi vozila

Odredišta

Dnevnice

Korištenje privatnog vozila

Vrste troška

 

Pored ovih registara modul koristi i neke od zajedničkih registara.