Prijem robe

Navigacija:  Robno i materijalno > Nabava >

Prijem robe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje unosimo prijeme robe od dobavljača i za tu svrhu koristimo dva tipa dokumenta:

 

Prijemni list - zadužuje skladište količinski i financijski sa kalkulacijama cijena.

Skladišna primka - zadužuje skladište samo količinski, dobavljač će naknadno dostaviti račun (fakturu)

 

Na sljedećoj slici vidimo dokument tipa "Prijemni list" i vrste "Uvozna kalkulacija":

 

clip0679

 

Ovaj tip dokumenta izgleda znatno kompliciraniji i nudi više opcija. U samom zaglavlju kao i u svim robnim dokumentima imamo:

 

Vrsta dokumenta - Odabir vrste dokumenta, program nudi sve vrste koje odgovaraju ovoj sekciji.

Broj - Broj dokumenta, ako je prazno polje, program sam generira oznaku prema definiranom prijedlošku u Vrste dokumenata

Vezna oznaka - Neka veza koja vas upućuje na sadržaj dokumenta. Za ulazne dokumente ovdje upisujete broj računa dobavljača.

Dobavljač - Ovdje unosite naziv dobavljača, adresa i mjesto se automatski popunjavaju iz registra Partneri

Datum - Datum dokumenta, program automatski popunjavanja današnji datum

Datum računa - Datum računa dobavljača, program automatski popunjavanja današnji datum

PDV - Datum koji će se prenositi u KUF/KIF i prema kojem će se ovaj račun rasporediti u PDV prijave i knjige

Dospijeće - Broj dana dospijeća, unosom ovog podatka program automatski računa datum dospijeća

Datum dospijeća - Datum dospijeća dokumenta, unosom ovog podatka automatski se računa broj dana dospijeća

 

U sekciji dodatni podaci dostupna su i dodatna polja koje program automatski popunjava;

 

Organizacijska jedinica - org.jedinica na kojoj će dokument biti registriran, program automatski popunjava iz zaglavlja glavnog prozora (vidi Korisničko sučelje)

Lokacija - Lokacija/Skladište na kojem će se evidentirati dokument, popunjava se iz glavnog prozora aplikacije.

Djelatnik - Djelatnik koji je izradio dokument, popunjava se automatski prema prijavljenom korisniku u sustav

Napomena - Ovdje unosimo dodatnu napomenu koja se pojavljuje na dnu dokumenta prilikom njegovog ispisa

 

U sekciji stavke unosimo stavke ulaznog dokumenta, dostupni su sljedeći stupci:

 

Pakiranje - Bar kod ili oznaka pakiranja, unosom se automatski popunjava naziv artikla

Artikal - Naziv artikla, unosom artikla automatski se popunjava pakiranje

Napomena - Napomena koja će se pojaviti prilikom ispisa na samoj stavci dokumenta

Paketa - Broj odabranih paketa (pakiranja), program automatski računa količinu

Količina - Broj pojedinačnih komada u pakiranju, program automatski popunjava pakiranje

PCD/PCD iznos - Prodajna cijena/iznos dobavljača bez rabata

Rabati - Unosimo višestruke rabate u formatu 5+10+15..., program računa rabat na način da izračuna prvi (5%), a osnovica za svaki rabat je iznos sa izbijenim svim prethodnim rabatima

FCD/FCD Iznos - Cijena/Iznos sa fakture dobavljača sa uračunatim rabatom, bez poreza i bez zavisnih troškova

ZT/ZT Iznos - Ovdje unosimo zavisne troškove nabave robe (transport, carina itd). Moguća su dva načina unosa:

Unos ukupnog iznosa/postotka zavisnog troška bez obzira na vrstu

Unos pojedinačnih zavisnih troškova - U ovom slučaju mora u alatnoj traci biti označena opcija "Pojedinačni unos", program na dnu kartice otvara dodatni panel za unos zavisnih troškova po vrstama gdje možete unijeti zavisni trošak pojedinačno za stavku, a imate mogućnost korištenja opcije "Grupni unos" gdje možete automatski unijeti zavisni trošak za sve stavke odjedanput, više o panelu "Zavisni troškovi" dalje u ovoj sekciji.

 

NC/NC Iznos - Nabavna cijena sa uračunatim zavisnim troškovima

VP RUC - Ako je za lokaciju označena kalkulacija veleprodajne cijene ovdje možemo unijeti razliku u cijeni za veleprodaju, program automatski računa VPC/VPC iznos

VPC/VPC iznos - Veleprodajna cijena/iznos koja će se koristiti za lokacije veleprodajnog tipa. Unosom cijene program mijenja VP RUC da bi se iznosi slagali.

MP RUC - Ako je za lokaciju označena kalkulacija maloprodajne cijene ovdje unosimo razliku u cijeni za maloprodaju, program automatski računa MPC/VPC i iznos PDV-a

MPV/MPC Iznos - Maloprodajna cijena/iznos koja će se koristiti za lokacije maloprodajnog tipa u ovoj organizacijskoj jedinici. Unosom cijene program automatski mijenja MP RUC i PDV da bi se iznosi poklapali.

PDV - Program automatski popunjava važeću stopu iz tarifnika za ovaj artikal.

Grupa - Ispisna grupa - program odvaja prilikom ispisa dokumenta ovu stavku u zasebnu grupu i računa podzbroj.

R.b. - Redni broj stavke u dokumentu

 

U padajućem izborniku "Troškovi" alatne trake stavki imamo sljedeće opcije:

 

clip0685

 

"Pojedinačni unos" - Otvara/zatvara panel za unos zavisnih troškova po vrstama.

Opcijom "Carina" automatski popunjavamo carinske stope prema registru artikala.

"Trošarina/prelevman" automatski popunjavamo stope trošarine i prelevmana prema tarifniku.

"Grupno brisanje" - Brišemo zavisne troškove sa svih stavki.

 

Panel "Zavisni troškovi za stavku"

 

clip0683

 

Ako je uključena opcija "Pojedinačni unos" iz alatne trake stavki dokumenta, vidljiv je panel sa slike iznad. Ovdje možemo pojedinačno unijeti vrstu zavisnog troška, postotak i iznos.

Ako želimo svim stavkama automatski dodijeliti zavisni troškove, onda nakon unosa svih stavki odaberemo opciju "Grupni unos" iz alatne trake za stavku, nakon čega dobijemo sljedeći obrazac:

 

clip0684

 

Unosom zavisnih troškova po vrsti program automatski računa ukupne iznose zavisnih troškova i raspoređiva ih po stavkama.

 

Na dokumentu možemo vidjeti i neke akcije i jezičke koji se javljaju na svim dokumentima u robnom:

 

Generiranje i kopiranje stavki

Valutni unos

Ukupni iznosi

Vezani dokumenti

Platni promet

Blagajna

Knjiženja

Rate

Ambalaža

Praćenje plaćanja