Prihodi

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Obračun plaća >

Prihodi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje evidentiramo vrste prihoda (primanja) djelatnika u obračunu plaća.

 

clip0608

 

Oznaka - Oznaka prihoda

Naziv - Naziv prihoda

Faktor - Faktor koji će se koristiti prilikom obračuna plaća (ako je riječ o obračunu po satnici)

Vrsta isplate - Vrsta koja se koristi na MIP-1203 obrascu

Tip prihoda - Koristi se prilikom ispisa izvještaja za statistiku

Refundacija - Da li je riječ o prihodu koji se refundira

Stvari - Da li je riječ o prihodu u stvarima

Bolovanje - Da li je riječ o prihodu za bolovanje (koristi se u obrascima za izdvajanje ovih podataka)

Fond sati - Da li prihod ide u mjesečni fond sati

Minuli rad - Da li se računa minuli rad za taj prihod

Individualna stim. - Da li se na osnovu prihoda računa individualna stimulacija

Grupna stim. - Da li se na osnovu prihoda računa grupa stimulacija