Platni promet

Navigacija:  Registri/Šifarnici >

Platni promet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registri platnog prometa

 

Predlošci

Instrumenti plaćanja

Osnove plaćanja

Režimi uvoza

 

Pored ovih registara modul koristi i neke od zajedničkih registara.