Krediti

Navigacija:  Obračun kamata >

Krediti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kroz sekciju možemo jednostavno izgenerirati rate kredita, bilo da primate ili dajete kredit:

 

clip0797

 

Broj - Broj kredita

Datum - Datum izrade dokumenta

Partner - Primatelj/davatelj kredita

Početak otplate - Datum od kojeg će program generirati prvu ratu

Vrsta obračuna - Vrsta obračuna kamate iz registra

Kamatna stopa - Kamatna stopa iz registra

Glavnica - Glavnica kredita, primljeni/dati iznos bez kamate

Broj rata - Koliko će program generirati rata kredita

 

U sekciji rate kredita opcijom "Popuni rate" generiramo rate kredita prema gore navedenim parametrima:

 

Datum - Datum dospijeća rate

Anuitet - Ukupan iznos rate

Kamata - Iznos kamate unutar anuiteta

Razduženje - Razduženje glavnice unutar anuiteta

Glavnica - Stanje glavnice nakon plaćanja rate

Datum plaćanja - Ovdje opcionalno unosimo datum plaćanja rate